روش های دریافت شکایات مراجعین :

-     از طريق صندوق های دریافت پیشنهادات و شکایات که در تمام ورودی ها نصب گردیده است

-    مراجعه به سوپروایزر شیفت

مراجعه به خانم خادم الحسینی مسئول جمع آوری و پیگیری شکایات ( درمانگاه تخصصی )

-  مراجعه به  دفتر سرپرستی خانم تقی نژاد (کارشناس رسیدگی به شکایات )

-   ارسال پیامک به شماره        500053333302    

سایت مقام معظم رهبری
ریس جمهور
وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی
سامانه ارتباط مردم با دولت
دانشگاه صدوقی یزد
وبدا یزد
اخبار بیمارستان های استان
اتوماسیون اداری
فیش حقوق