واحد دبیرخانه

مسئول واحد : آقای یحیی دهقانی فیروزآبادی

شماره تماس مستقیم: 32355676

شماره داخلی: 1235

مسیر دستیابی :  ورودی سالن ملاقات /اتاق کارگزینی

 

 

شرح وظایف:

ثبت مشخصات و جریان نامه های وارده و صادره و موضوع و شماره آنها در اتوماسیون اداری

ثبت مشخصات و جریان نامه های داخلی و ماموریت های اداری در اتوماسیون

تفکیک و توزیع نامه ها برای ارجاع به واحد اقدام کننده و پیگیری انها

تهیه و تنظیم گزارشات مورد نیاز جهت اقدام به مقام مافوق

دریافت و  اعلام وصول نامه هایی که از ادارات و سایر واحدها به مرکز ارسال میگردد

پیگیری انجام امور مربوط به صدور مکاتبات پزشکی قانونی و سایر ارگانها با هماهنگی واحد پذیرش و مدارک پزشکی بیمارستان و مسئولین مربوطه

انجام سایر امور محوله طبق نظر مافوق