نام و نام خانوادگی :     فرزانه زارع

 تحصیلات :               کارشناس مدیریت خدمات بهداشتی درمانی

  تلفن داخلی :           1227

مسیر دستیابی :           مجموعه اداری / دفتر مدیریت

سایت مقام معظم رهبری
ریس جمهور
وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی
سامانه ارتباط مردم با دولت
دانشگاه صدوقی یزد
وبدا یزد
اخبار بیمارستان های استان
اتوماسیون اداری
فیش حقوق