وظایف و مسئولیتهای  مددکاری اجتماعی در بیمارستان :

-         تصميم در اخذ مبلغ لازم از بيماران با مطالعه پرونده و مصاحبه و مشاهده وضعیت اجتماعی اقتصادی بیمار و دریافت گزارش از مسئول بخش

-         شناسايي بيماراني كه تحت پوشش هيج نوع بيمه اي نمي باشند و راهنمايي و اطلاع رساني به بيماران مذكور جهت استفاده از بيمه

-         پذيرش و بستري بيماراني كه فاقد بيمه و مدارك شناسايي و كارت ملي می باشند.

-         تشخيص نيازهاي بيماران نيازمند و معرفي آنان به نهادهاي حمايت گر و خيريه.

-         جذب كمكهاي مردمي در جهت رفع مشكلات مالي بيماران نيازمند با هماهنگي مديريت.

-         تجزيه و تحليل موقعيت بيمار در اجتماع و خانواده- ارجاع به نهادهاي حمايت گر با گزارش كامل از موقعيت مريض.

-         شناسائي موارد كودك آزاري ،همسر ازاری،سالمندآزاری و... معرفي به اورژانس اجتماعي جهت بررسي وضعيت خانوادگي و حل مشكل بيمار

-         برقراري تحكيم و مديريت موثر و مستمر ارتباطات با سازمان هاي دولتي - حمايتي نظير سازمان بهزيستي، كميته امداد امام خميني (ره)، مؤسسات خيريه و بنيادهاي حمايتي غیردولتی  ، نهاد بين المللي كميسارياي عالي سازمان ملل متحد در امور پناهندگان جهت بيماران اتباع خارجه افغان و عراقي جهت جذب منابع نقدي و غير نقدي به منظور مساعدت و ياري رساني به بيماران كم بضاعت و ناتوان مالي

-         ارتباط مداوم با پذيرش و همفكري در نحوه پذيرش بيماران مراجعه كننده.

-          صاحبه و اخذ اطلاعات از خانواده هاي بيماران جهت كمک و مساعدت به بيماران.

-         شناسايي افراد بي بضاعت و كسب اطلاعات از وضعيت خانوادگي در مورد وضعيت اقتصادي اجتماعي و مالي به منظور حمایت های مالی و اجتماعی .

        - برقراري ارتباط با تيم درمان جهت تأمين حمايت عاطفي و رواني از بيماران به طرق مختلف ازجمله:

             * مشاوره و گفتگو با بيماران و خانواده هاي آنها به منظور تقويت روحيه آنها به ويژه در زمان اخذ رضايت جهت انجام                         اعمال جراحي سنگين، قطع عضو و...

         * كسب اطلاعات خانوادگي، اجتماعي، اقتصادي بيماران از خانواده و ارائه آن به كادر درماني طبق ضوابط و قوانين و پروتكل    ها

       * پيگيري بهبود وضعيت اجتماعي و رواني بيماران پس از ترخيص از بيمارستان و آماده سازي بيماران از لحاظ رواني جهت تسهيل ورود مجدد به اجتماع.

رسيدگي به مسائل و مشكلات قضائي بيماران معرفي شده از طريق مراجع قضائي و انتظامي و ارائه راهنمايي هاي لازم.

- تحويل بيماران مانده در بخشها به علل مختلف )از قبيل نداشتن خانواده- عدم هوشياري- مجهول الهويه بودن- معتاد

بودن و ...( به دادگستري و گرفتن مجوز از آنجا و تحويل به بهزيستي .

-  برقراري ارتباط مناسب و همكاري با مراكز بهداشتي درماني ديگر جهت استفاده از امكانات و تسهيلات آنان به منظور رفع نيازمنديهاي بيماران

-  برقراري ارتباط مناسب و همكاري و هماهنگي با مراجع قانوني، نظير دادستاني، كلانتري، پزشكي قانوني و پاسگاهاي انتظامي، پليس امنيت اخلاقي به منظور:

* تعيين تكليف در مورد نوزادان رها شده، موارد كودك آزاري و كفالت اطفال وكودكان و نوجوانان بي سرپرست و يا بد سرپرست

* تشخيص هويت بيماران فوت شده مجهول الهويه

-  بازديد از منزل و تهيه گزارش از وضعيت اجتماعي، اقتصادي بيماران بر حسب درخواست تيم درمان

-  ضبط و ثبت آمار و اطلاعات مربوط به تخفيفات مربوط به بيماران و ارائه گزارش به دستگاههاي مافوق

- برنامه ريزي و هماهنگي و بهينه سازي خدمات مددكاري جهت ارائه به بيماران نيازمند خدمات مددكاري

ارائه خدمات حمایتی به همکاران شاغل در بیمارستان با هماهنگی مدیریت

-  نظرسنجی از بیماران بستری وسرپایی و ارائه نتایج به حوزه مدیریت

-  نظرسنجی از پرسنل و ارائه نتایج به حوزه مدیریت

-  دبیرکمیته اخلاق پزشکی

-  مسئول طرح تکریم اربا ب رجوع

- مسئول سنجه حقوق گیرنده خدمت

 بررسي نارسائيها و مشكلات و ارائه گزارش به رياست و مديريت مركز

-          شركت فعال در دوره هاي كارآموزي، مهارتي و آموزشي در جهت ارتقاء معلومات و توانمنديهاي شغلي و بكارگيري نتايج

آن در انجام وظايف محوله.

-         مشاركت در تحقيقات كاربردي در عرصه نظام سلامت در شغل مربوطه

 

نام و نام خانوادگی :                        مریم حاجی حسینی رکن آبادی

تحصیلات :                                   کارشناس مدد کاری اجتماعی

تلفن داخلی :                                  1269

مسیر دستیابی :                              سالن پذیرش

 

سایت مقام معظم رهبری
ریس جمهور
وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی
سامانه ارتباط مردم با دولت
دانشگاه صدوقی یزد
وبدا یزد
اخبار بیمارستان های استان
اتوماسیون اداری
فیش حقوق