نام و نام خانوادگی  : سید رضا  زکی پور

تحصیلات            : کارشناس بهداشت حرفه ای

 شماره تلفن داخلی :      

 

 

 

وظایف كارشناسان بهداشت حرفه اي مستقر در بيمارستان هابه منظور پيگيري فعاليت هاي مرتبط

1.         تشکیل کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار و طرح مسائل و مشکلات بهداشت حرفه اي در جلسات کمیته

2.        پیگیری موارد مطرح شده در کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار  

3.       تهیه و تدوین خط مشی های بهداشت حرفه ای بیمارستان

4.       تهیه و تدوین برنامه عملیاتی بهداشت حرفه اي با همکاری اعضا و اجرای آن مطابق جدول زمانبندی

5.       همكاري در تهیه و تدوین دستورالعمل های اجرایی آمادگی و مدیریت واکنش در شرایط اضطراری

6.        ارزیابی ریسک عوامل زيان آور شغلي در واحد های مختلف بیمارستان

7.       شناسایي شغلهاي موجود در بیمارستان و تعداد پرسنل هر شغل بر اساس تماس با عوامل زيان آور محيط كار

8.        بازدید بخش ها ، تهیه گزارش و تکمیل چک لیست های بهداشت حرفه اي مربوطه و اعلام كليه ايرادات و نواقص حفاظتی و بهداشتی وارائه پيشنهادات لازم جهت رفع آنها وانجام پیگیری های مربوطه

9.        شناسایی عوامل زیان آور محیط کار، پیگیری در خصوص اندازه گیری آنها و ارائه اقدامات کنترلی

a.       مخاطرات فیزیکی

b.       مخاطرات شیمیایی

c.         مخاطرات بیولوژیکی

d.       مخاطرات ارگونوميك، رواني اجتماعي و فاكتورهاي سازماني

10.      نظارت بر نحوه اندازه گیری عوامل زیان آور محيط كار بر اساس اهداف از پیش تعیین شده با توجه به اصول و شرایط اندازه گیری

11.       تهیه MSDS  مواد شیمیایی مورد استفاده در بخش های مختلف با همكاري پرسنل كليه بخشها و آموزش آنها به پرسنل در معرض

12.      برچسب گذاری مواد شیمیایی و نظارت بر طبقه بندی مناسب محلولهای شیمیایی با همكاري پرسنل بخشها

13.     نظارت بر تهيه و استفاده صحيح از وسايل حفاظت فردی متناسب با هر بخش بیمارستان و همچنين نصب پوسترهای آموزشی بهداشتی و حفاظتی در محيط كار

14.     همكاري با پزشك طب كار در خصوص تهيه پيش نويس دستور العمل جهت انجام معاينات پرسنل ( قبل از استخدام و دوره ای )براي      

15.     شغل هاي موجود و تهيه جدول آزمايشات اختصاصی به تفکیک نوع شغل  

16.      نظارت برانجام معاینات پزشکی قبل از استخدام ودوره ای بر اساس دستورالعمل و تشکیل پرونده بهداشتی پرسنل

17.     اعلام موارد مشكوک بيماريهای حرفه ای به طريق مدير بيمارستان و مراکزمربوطه

18.      تهیه دستورالعمل های ایمنی  تجهیزات ، ساختمان، تجهیزات حمل و نقل و ...

19.      ثبت آمار حوادث در  بخش های مختلف بیمارستان ، پیگیری و ارائه راه حل جهت پیشگیری از موارد مشابه

20.     همکاری مستمر در سیستم مدیریت کیفیت، حاکمیت بالینی، اعتبار بخشی وسایر امور مربوطه

21.      تهیه و تدوین نیاز های آموزشی کارکنان در زمینه بهداشت حرفه ای

a.       آموزش عوامل زیان آور محیط کار و بیماریهای شغلی به تفکیک بخش های بیمارستان   

b.       آموزش نحوه صحیح استفاده از MSDS در مواجهه با عوامل زیان آور شیمیایی

c.        آموزش نحوه صحیح حمل بار

d.       آموزش کارکنان در طی دوران حاملگی

e.       آموزش دستورالعمل مدیریت خطر در شرایط اضطراری

f.         آموزش موارد کاربرد و راهنمای عملی استفاده  از وسایل حفاظتی (گان، ماسک، محافظ چشم، دستکش، کفش و روپوش)

g.        آموزش رعایت الزامات بهداشتی ایمنی کارکنان در صورت تماس با خون و مایعات و بافت های بدن

h.       آموزش نحوه صحیح ریختن مایعات از ظرفی به ظرف دیگر

22.     به روز رسانی اطلاعات و آگاهی کارکنان واحد بهداشت حرفه ای و ارتقاع سطح آگاهی کارکنان این واحد از طریق شرکت در دوره های آموزشی

23.    شرکت در کلیه جلسات آموزشی و بازآموزی، همایش ها و جلسات کمیته های تخصصی

24.    مستندسازی اقدامات و پیگیری های بهداشتی انجام شده در خصوص مشكلات بهداشت حرفه اي در بيمارستان

25.      ارسال يك نسخه از كليه اقدامات انجام شده و نتيجه اندازه گيري عوامل زيان آور محيط كارمطابق با چك ليست هاي بهداشت حرفه اي  به معاونت بهداشتی

 

فرم ها