رابطین آموزشی بخش ها / واحد های بیمارستان امام جعفر صادق (ع) شهرستان میبد

 

بخش جراحی

حمیده زارع زاده

بخش داخلی

زهرا زارعی 

بخش زنان

فاطمه ابراهیمی

بخش اطفال

زینب علیزاده

بخش قلب

افسانه عبیات

ICU سمیه فلاح
اورژانس مریم عزیزی
اتاق زایمان فرزانه زارعشاهی

ccu

عزت رعیت 

 بخش دیالیز

مرضیه زارعی 

اتاق عمل

فاطمه مختاری

 

 

 

تقویم آموزشی دوره های حضوری دارای پودمان سه ماهه سوم و چهارم سال 1398 بیمارستان


سایت مقام معظم رهبری
ریس جمهور
وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی
سامانه ارتباط مردم با دولت
دانشگاه صدوقی یزد
وبدا یزد
اخبار بیمارستان های استان
اتوماسیون اداری
فیش حقوق