شرح وظایف  :

 1-   كنترل كليه پرسنل واحد انتظامات

 2-   كنترل مراجعين و همراه بيماران

 3-   سركشي از تمامي واحدهاي بيمارستان

 4- برقراري نظم و امنيت در تمامي واحدهاي بيمارستان