:شرح وظایف

1-مدیریت کارپردازی بیمارستان

2-دستور خرید پس از تائید رئیس بیمارستان و تامین مالی

3-ارجای کلیه درخواستهای خرید به کارپردازان

4-تهیه پیش فاکتور طبق دستورالعمل و بخشنامه دانشگاه

5-نظارت بر کلیه خریدهای انجام شده