شرح وظايف :

 

 • انجام فر آیند خرید تجهیزات پزشکی سرمایه ای و غیر مصرفی
 • انجام فر آیند خرید تجهیزات پزشکی غیر سرمایه ای و مصرفی
 • اعلام نظر و هماهنگی جهت توزیع تجهیزات پزشکی در بخش های مختلف بیمارستان
 • نظارت بر نحوه نصب ، راه اندازی و آموزش تجهیزات پزشکی جدید توسط شرکتهای مختلف
 • نظارت بر اجرای دقیق و منظم قرار دادهای خرید ، سرویس و نگهداری و کالیبراسیون تجهیزات پزشکی
 • نظارت بر فرآیند تعمیر و سرویس تجهیزات پزشکی بخشهای مختلف بیمارستان
 • نظارت بر بازدید بخش های مختلف بیمارستان در اجرای طرح یکسان سازی تعمیرات و نگهداشت تجهیزات پزشکی
 • نظارت بر فرآیند تهیه شناسنامه پویای تجهیزات پزشکی و وارد کردن اطلاعات در سایت اداره تجهیزات پزشکی دانشگاه علوم پزشکی
 • نظارت بر انجام نگهداری پیشگیرانه (PM) تجهیزات پزشکی بخش های مختلف بیمارستان
 • تایید نهایی گزارش کار هفتگی واحد جهت ارسال به اداره تجهیزات پزشکی دانشگاه علوم پزشکی
 • نظارت بر فعالیت رابط ISO و ایجاد تغییرات لازم در مستندات ISO
 • همکاری در عقد قرار دادهای خرید و سرویس و نگهداری تجهیزات پزشکی
 • هماهنگی جهت تشکیل کمیته خرید تجهیزات پزشکی به صورت ماهیانه با دفتر ارتقا کیفیت به عنوان دبیر کمیته

مسئول واحد خانم مهندس سعیده کارگر

شماره تماس: 32351200-5

شماره داخلی: 1230

 مسیر دستیابی :  بخش اداری / اتاق شماره 2

 

سایت مقام معظم رهبری
ریس جمهور
وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی
سامانه ارتباط مردم با دولت
دانشگاه صدوقی یزد
وبدا یزد
اخبار بیمارستان های استان
اتوماسیون اداری
فیش حقوق