واحد مدارك پزشكي شامل بخشهاي : پذيرش ، آمار ، مدارك پزشكي و بايگاني مدارك پزشكي مي باشد. 

  • بخش پذيرش شامل پذيرش و تشكيل پرونده بيماران بستري و سر پايي مي باشد.   

كليه بيماران اورژانس و غير اورژانس و يا يكي از بستگان درجه يك ايشان ، با در دست داشتن برگه دستور بستري پزشك ، دفتر چه بيمه ، شناسنامه و كد ملي بيمار به اين بخش مراجعه نموده و تشكيل پرونده مي دهند.

همچنين پذيرش و نوبت دهي اتاق عمل نيز در همين بخش انجام مي پذيرد.

  • بخش آمار : آمار كل بيمارستان اعم از بخشهاي بستري و سر پايي ، درمانگاه و پاراكلينيك را در بر مي گيرد.

آمار بستري با توجه به آماري كه ماهيانه از تمامي بخشهاي بستري به اين واحد فرستاده مي شود ، تهيه و تدوين مي گردد.

آمار بستري ، درمانگاه و پاراكلينيك نيز ماهيانه از بخشهاي مختلف گرد آوري شده و آماده مي گردد.

بخش بايگاني  : شامل نگهداري كليه پرونده ها و اوراق پرونده بيماران مي باشد.

مسئول واحد

 

نام و نام خانوادگی:فاطمه محمدی

 

شماره داخلی:1228

 

مسیر دستیابی:واحد اداری –اتاق شماره 3

 

اسامی پرسنل واحد:

سمت

موسی زمانی

کارشناس درامد .مسئول کارانه. مسئول منشی ها

مرضیه جعفری

متصدی درامد

وجیهه خبازی

متصدی درامد

ناهید کریمی

منشی درامد

زهرا کارگر

منشی درامد

زهرا زمانیان

منشی درامد

 

شرح وظایف:

 

1-      انعقاد قرارداد با بیمه های مختف

2-      تنظیم اسناد بیمه ای و ارسال آن به بیمه های طرف قرار داد

3-      کنترل اسناد بیمه ای جهت کاهش کسورال

4-      انجام راهکارهای مناسب جهت افزایش درامد

5-      پیگیری کسورات و ایجاد راهکارهای مناسب در جهت کاهش آنها

6-      تنظیم اسناد کارانه ای و اعمال کسورات

7-      ثیت پرونده های ترافیکی در سامانه و ثبت اطلاعات درامد در سامانه های مالی