انعقادقراردادبابيمه هاي طرف قرارداد

رسيدگي به اسناد وارسال آن به بيمه هاي طرف قرارداد

ثبت كسورات وتنظيم سند كارانه