شرح وظايف اصلي رئيس حسابداري :

1- امضا و كنترل چكهاي صادره

2- همكاري با مقامات بيمارستان در تهيه وتوزيع بودجه پيشنهادي

3- گزارش مراحل انجام كار به مقام مافوق

4-پيشنهاد و گزارش نيازهاي مالي بيمارستان

5-تهيه گزارشات مالي ماهيانه و عمليات حسابداري در بيمارستان