شرح وظایف و مسئولیت ها :

1-   صدور احكام ساليانه پرسنل

2-   احتساب و صدور طبقه و رتبه پرسنل

3-   محاسبه اضافه كار نظام نوين ماهانه پرسنل

4-   محاسبه و اعلام مرخصي استحقاقي و استعلاجي و ...

5-   ارزشيابي سالانه پرسنل

6-   ارتقا شغلي پرسنل

7-   مكاتبات اداري در خصوص ارسال مراسلات و نامه ها و ..

8-   بررسي وضعيت غيبت ، تاخير پرسنل و ...

9-   بررسي وضعيت حضور و غيياب پرسنل

10-  پرينت ماهيانه توسط تايمكس

11-  انتقال و  جابجايي پرسنل طبق فرم هاي مربوطه و مكاتبه با واحد مربوطه

12-  انجام امور بازنشستگان

13-  تشكيل كميته پيشنهادات

14-  انجام طرح بندي مشاغل پرسنل

15-  ماموريت پرسنل

16-  اقدامات جهت نظر سنجي پرسنل و فرم رضايت

واحد کارگزینی

مسئول واحد آقای محمد دهقانی فیروزآبادی

شماره تماس مستقیم: 32355676

شماره داخلی:  1235

پرسنل

نام و نام خانوادگی

سمت

مدت سابقه کار

محمد دهقانی فیروزآبادی

مسئول کارگزینی

27 سال

سید محسن موسویان

کارگزین

7 سال

سمانه نائل

کارگزین

3 سال

 

سایت مقام معظم رهبری
ریس جمهور
وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی
سامانه ارتباط مردم با دولت
دانشگاه صدوقی یزد
وبدا یزد
اخبار بیمارستان های استان
اتوماسیون اداری
فیش حقوق