شرح وظایف :

 

تهيه كليه داروها ولوازم پزشكي موردمصرف بيماران بستري دربخش ها

تهيه  پيچ وپلاك هاي موردمصرف بيماران

 نظارت وكنترل برداروهاي مصرفي بيماران

تشكيل كميته غذا ودارو به صورت ماهيانه وبررسي مشكلات داروئياز

مهم ترين اقدامات داروخانه مي توان به تهيه دارونامه بيمارستاني اشاره كرد كه درآن ليست تمام داروها ، تجهيزات پزشكي، منابع تامين دارو وتجهيزات، هزينه هاي انجام شده ، پرمصرف ترين داروها و... موجود مي باشد