يكي از وسايل نوين پزشكي مي باشد كه با استفاده از آن  مي توان سطوح داخلي دستگاه گوارش شامل مري ،  معده  ، روده كوچك و روده بزرگ را مستقيما مشاهده و بررسي كرد و در تشخيص بيماري هاي مهم دستگاه گوارش از قبيل زخم ،  سرطان  ، خونريزي دستگاه گوارش و . . . كمك شاياني مي كند و پس از تشخيص و احيانا نمونه برداري زمينه اقدامات درماني مثل برداشتن پوليپ ،  تزريق و . . . را فراهم مي كند .

ERCP

 يك نوع آندوسكوپي با ديد كناري است كه امكان تشخيص و اقدامات درمان بر روي مجاري صفراوي و پانكراس را فراهم مي كند . همراه با آندوسكوپي وسايل راديولوژي و فلوروسكوپي نيز كمك كرده و بيماري هاي مهمي مثل سنگ مجاري صفراوي تومورهاي ناحيه پانكراس و مجاري صفراوي و . . . تشخيص داده و تحت اقدامات درماني توسط ERCP قرار مي گيرند .

 

شماره داخلي بخش : 1194