ظرفیت تخصصی بخش: 10 تخت فعال و 2 تخت رزرو

بیماران بستری بخش :
تعدادبیماران این بخش 45نفر می باشد که معمولا  سه بار در هفته دیالیز می شوند .

تعداد دیالیزهای انجام شده در هر ماه به طور میانگین 420 جلسه است . بیماران اورژانسی مراجعه کننده بوسیله 2 دستگاه رزرو دیالیز می شوند

تمامی آزمایشات یک ماهه ، سه ماهه ، شش ماهه به طورمرتب انجام می شود . آزمایش کفایت دیالیز که ازشاخصهای اصلی دیالیز است هر ماه یکبار انجام می شود و براساس دستورالعمل های موجود بررسی می گردد .دستگاههای همودیالیز به طور ماهانه کالیبره می شوند .
بیمارانی که نارسایی پیشرفته کلیوی دارند (ESRD) هفته ای سه بار و سایر بیماران با تجویز دیالیز اورژانس و بیماران بستری دربخش دراین مرکز دیالیز می شوند.


شماره داخلی بخش : 1293 

 

مسئول بخش  آقای ابراهیم زارعی محمود آبادی

تحصیلات       :  کارشناس رشته پرستاری

شماره داخلی:  1293

میر دستیابی : ضلع جنوبی بیمارستان /مقابل تاسیسات

 

 

 

 

مسئول فنی بخش :    دکتر محمد رضا دهستانی مهرجردی / فوق تخصص نفرولوژی

 

پزشکان :

 

دکتر مسعود بهزاد

متخصص داخلی

دکتر جلال نبی

متخصص داخلی

دکتر سمیه فرزام نیا

متخصص داخلی

پرستاران :

 

نجمه رنجبر طزنجی

کارشناس پرستاری

سمیه دستجردی

کارشناس پرستاری

منیره حسن زاده محمود آبادی

کارشناس پرستاری

مرضیه زارعی محمود آبادی

کارشناس پرستاری

حدیثه زارعی محمود آبادی

کارشناس پرستاری

نجمه زندگانی

کارشناس پرستاری

 

 

مریم کارگر قنات النوجی

منشی

 

 

سایت مقام معظم رهبری
ریس جمهور
وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی
سامانه ارتباط مردم با دولت
دانشگاه صدوقی یزد
وبدا یزد
اخبار بیمارستان های استان
اتوماسیون اداری
فیش حقوق