ظرفیت بخش : 6 تخت بستری 
بخش NICU  دارای  6 تخت بستري می باشد.که با داشتن 3 پزشک متخصص اطفال ارائه دهنده خدمات پزشکی و پرستاری به نوزادان نارس ، نوزادان با مشکلات قلبی ، تنفسی ، جراحی ، ارتوپدی ، متابولیکی ، ژنیتیکی و ..... می باشد . 

شماره داخلی بخش :1180