بیماران بستري بخش :

پذيرش بيماران اين بخش از اورژانس و پذيرش بستري مي باشد.

شامل : بيماريهای گوارش ، غدد، آنكولوژي، روماتولوژي، ريه، داخلي مغز و اعصاب ، بيماريهاي عفوني، بعضي از بيماران نورولوژيك

این بخش دارای 28 تخت فعال و 2 اتاق خصوصی می باشد

همچنین در این بخش 2 اتاق ایزوله عفونی وجود دارد

شماره داخلی بخش : 1120 

دکتر مسعود بهزاد – متخصص داخلی

مسئول فنی

سمانه کریمیان وراعون – کارشناس پرستاری

سرپرستار

 

پزشکان :

متخصص داخلی

دکتر مسعود بهزاد

متخصص داخلی

دکتر جلال نبی

متخصص داخلی


متخصص مغز و اعصاب


متخصص عفونی

دکتر لیلی السادات حضیره

فوق تخصص غدد

دکتر اعظم قانعی

فوق تخصص گوارش

دکتر کاظم پورعباس

فوق تخصص ریه

دکتر فاطمه اسادات آقایی

پرستاران

ارشناس پرستاری

رضا زارع مهرجردی

کارشناس پرستاری

فاطمه زارعی (حسین)

کارشناس پرستاری

زهرا زارعی

کارشناس پرستاری

فاطمه زارعی (محمد)

کارشناس پرستاری

سمیه السادات پورسادات

کارشناس پرستاری

سمیه کلانتری

کارشناس پرستاری

فرزانه امامی

کارشناس پرستاری

زکیه مومنی

کارشناس پرستاری

ام البنین امامی

کارشناس پرستاری

کارشناس پرستاری

الهه امامی

مریم ضیایی

بهیار

فاطمه ادهمی

منشی

فاطمه روستایی زاده