ايمني بيمار از ديدگاه سازمان جهاني بهداشت به معنای  اجتناب و رهایی از آسيب­هاي بي­مورد يا بالقوه، مرتبط با خدمات مراقبت سلامت است. بررسي ها نشان داده است كه خدمات درماني يكي از پرخطرترين فعاليت­ها در عرصه خدمات هستند. با توجه به حجم استفاده كنندگان از اين خدمات، به طور سمبليك تلفات روزانه ناشي از وقايع ناخواسته در حيطه درمان معادل سقوط يك جت بوئينگ 747 پر از مسافر در هر 36ساعت (با تطبيق بر گزارش موسسه پزشكي آمريكا) تخمين زده مي شود.

همواره بايد مد نظر داشت كه هر فردي كه خطايي از او به عنوان آخرين حلقه زنجيره خطا و لبه تيز آن سر زده الزاماً فرد بدي نيست.

سازمان جهاني بهداشت  9 راهكار اجرايي به عنوان راه حل هايي براي حصول و ارتقاء ايمني بيمار ارائه نموده كه عناوين آن ها عبارتند از::

توجه به داروها يي با نام و تلفظ مشابه جهت جلوگيري از خطاي دارويي 2-توجه به مشخصات فردي بيمار جهت جلوگيري از خطا 3-ارتباط موثر در زمان تحويل بيمار 4-انجام پروسيژر صحيح در محل صحيح در بدن بيمار 5-كنترل غلظت محلول هاي الكتروليت در هنگام تزريق 6-اطمينان از صحت دارو درماني در مراحل انتقالي ارايه خدمات 7-اجتناب ازاتصالات نادرست سوند و لوله ها8-استفاده صرفا يكباره از وسايل تزريقات 9-بهبود بهداشت دست براي جلوگيري از عفونت مرتبط با مراقبت هاي سلامتي

واحد ایمنی بیمار بیمارستان میبد در راستای اجرای استانداردهای الزامی بیمار و9 راه حل ایمنی بیمار اقداماتی انجام داده است که در قسمت عملکرد به تفصیل توضیح داده شده است

 

 

 

نام و نام خانوادگی : الهام فلاح یخدانی

تحصیلات : کارشناس ارشد پرستاری

سمت : سوپر وایزر آموزش سلامت

کارشناس هماهنگ کننده مدیریت خطر و ایمنی بیمار

تلفن داخلی         :1119 

 

 

نام و نام خانوادگی   : محمد رضا فلاح یخدانی

تحصیلات : کارشناس پرستاری

سمت :   مدیر خدمات پرستاری / کارشناس مسئول ایمنی بیمار

 

شماره داخلی: 1226

 

 

 

 

 

سایت مقام معظم رهبری
ریس جمهور
وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی
سامانه ارتباط مردم با دولت
دانشگاه صدوقی یزد
وبدا یزد
اخبار بیمارستان های استان
اتوماسیون اداری
فیش حقوق