شماره تلفن داخلی 1300

رضا امامی میبدی
علی حسینی ده آبادی
محمد رضا فلاح یخدانی
سایت مقام معظم رهبری
ریس جمهور
وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی
سامانه ارتباط مردم با دولت
دانشگاه صدوقی یزد
وبدا یزد
اخبار بیمارستان های استان
اتوماسیون اداری
فیش حقوق