1-برنامه ریزی در زمینه ارتقاء کیفی و بهبود مستمر فعالیتهای ارائه خدمات پرستاری به بیماران

 2- گردآوری اطلاعات از :

      الف- مرکز شامل : نمودار سازمانی مصوب ، هدف ، نوع فعالیت ، گزارش ماهیانه و سالیانه ، گزارش حسابرسی پرستاری ، پرونده های کارکنان پرستاري ، مصاحبه با کارکنان گروه پرستاري 

      ب -منابع شامل : نیروی انسانی (پرستاران ، بهیاران ، کمک بهیاران ، تکنسین ها و کاردان های اتاق عمل و هوشبری و سایر کادر  وابسته )

3- شرکت فعال در نهادهای سیاستگذاری و دیگر کمیته های درون سازمانی

4- تعیین اهداف ( کوتاه مدت ، میان مدت ، بلند مدت ) مبتنی بر نیازها جهت تامین ، حفظ و ارتقاء سطح سلامت و رفاه اجتماعی مددجو/ بیمار با توجه به خط مشی های مرکز متبوع  و پیشنهاد به مقامات ذیربط

5- تعیین خط مشی و اتخاذ روش های مناسب و تعیین جدول زمانی بندی برای رسیدن به اهداف مورد نظر

6- برنامه ریزی جهت تشکیل و شرکت در کمیته های خاص با شرح وظایف مدون ( آموزشی ، پژوهشی ، کنترل و نظارت بر کنترل عفونت و....)

7- ارائه راهکار بهینه به مسئول و ایجاد شرایط مناسب جهت استفاده بهینه از منابع موجود به منظور دستیابی به اهداف مورد نظر

 8- ایجاد هماهنگی و مشارکت فعال در برنامه ریزیهای بهداشتی ، درمانی و توانبخشی مرکز

 9- جلب مشارکت تیم بهداشتی مرکز برای دستیابی به اهداف

10- ایجاد هماهنگی دربرنامه های آموزشی بالینی دانشجویان گروههای پرستاری

11- مشارکت در تنظیم بودجه جهت فعالیتهای مرکز

12- تعیین و پیشنهاد بودجه مورد نیاز و الویت بندی آنها جهت اجرای برنامه های پرستاری

13- مشارکت در طرحهای پژوهشی

14- برنامه ریزی و پیشنهاد جهت پیشگیری از عفونت (کنترل عفونت )

15- انجام برنامه ریزی و همکاری با سایر واحدهای ذیربط در جهت ارتقاء دانش و مهارت حرفه ای کارکنان پرستاری

16- ارائه راهکارهای اساسی دربرنامهریزی جهت تامین رفاه کارکنان تحت نظارت با همکاری سایر واحدهای ذیربط

17- تعیین برآورد سطوح مختلف نیروی انسانی مورد نیاز بخش های پرستاری براساس استانداردهای علمی

18- تعیین حدود و انتظارات و عوامل عملکردی در رده های مختلف شغلی با توجه به امکانات و شرح وظایف مصوب

19- بکارگیری نیروی انسانی بر اساس توانایی افراد در شیفتهای مختلف کاری

20- پیشنهاد و مصاحبه با داوطلبان و انتخاب افراد صلاحیت دار و معرفی آنها به کارگزینی جهت بکارگیری

21- پیشنهاد انتصاب و انتقال کارکنان تحت نظارت به واحدهای ذیربط

 22- تصمیم گیری در مورد مرخصی ها ، ماموریتها و کارکنان گروه پرستاری

 23- رهبری و هدایت واحدهای ذیربط در جهت تحقق اهداف سازمانی

 24- ارائه الگوی مناسب پرستاری با برقرای ارتباط موثر/ عملکرد مطلوب / حسن رفتار شغلی

 25- اتخاذ تدابیر لازم و ارائه راهکارها ی اساسی در جهت ایجاد تقویت انگیزش در کارکنان (تشویق و تنبیه) گروه پرستاری

26- اداره جلسات داخل و خارج مرتبط با وظایف واحدها

 27- تشکیل و اداره جلسات اختصاصی و ویژه در جهت حل مشکلات واحدهای ذیربط با بهره مندی از فن آوریهای علمی حل مسئله

28- تامین نیازهای آموزشی کارکنان شامل : آشنا سازی پرسنل جدیدالورود با مقررات و خط مشی ها

 

 

نام و نام خانوادگی   : مهدی اکبری رکن آبادی

تحصیلات : کارشناس  ارشد پرستاری ویژه

مسیر دست یابی : سالن اداری اتاق شماره 5

 

شماره داخلی: 1226

 

 

 

 

رضا امامی کارشناس ارشد پرستاری
علی حسینی کارشناس پرستاری
محمد رضا فلاح کارشناس پرستاری
سایت مقام معظم رهبری
ریس جمهور
وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی
سامانه ارتباط مردم با دولت
دانشگاه صدوقی یزد
وبدا یزد
اخبار بیمارستان های استان
اتوماسیون اداری
فیش حقوق