نام و نام خانوادگی :ذبیح الله برجسته 

تحصیلات : کارشناس فیزیوتراپی

شماره تماس :32351206

شماره داخلی :1206

شماره فاکس دفتر : 32351206

سایت مقام معظم رهبری
ریس جمهور
وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی
سامانه ارتباط مردم با دولت
دانشگاه صدوقی یزد
وبدا یزد
اخبار بیمارستان های استان
اتوماسیون اداری
فیش حقوق