دکتر ناصر آقائی میبدی

متخصص بیهوشی

مسئول کانون بسیج جامعه پزشکی شهرستان میبد

سرپرست بیمارستان از سال1392

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سایت مقام معظم رهبری
ریس جمهور
وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی
سامانه ارتباط مردم با دولت
دانشگاه صدوقی یزد
وبدا یزد
اخبار بیمارستان های استان
اتوماسیون اداری
فیش حقوق