سياست هاي اصلی بیمارستان امام جعفر صادق (ع) میبد سال 1395

 

سیاست اصلی

ذینفع/ذینفعان

ارائه خدمات درمانی، تشخیصی، مراقبتی، آموزشی و بهداشتی مبتني بر اصول و ارزش‌هاي انساني- ‌اسلامي

بیماران/جامعه تحت پوشش/ پرسنل

- آگاه‌سازي مردم از حقوق و مسؤوليت‌هاي اجتماعي خود در راستای رشد معنويت و اخلاق اسلامي در جامعه

بیماران/جامعه تحت پوشش

تحقق رويكرد سلامت همه جانبه و انسان سالم در همه قوانين، سياست‌هاي اجرايي و مقررات بیمارستان با رعايت

-         روزآمد نمودن برنامه‌هاي بهداشتي و درماني.

-         كاهش مخاطرات و آلودگي‌هاي تهديد كننده سلامت مبتني بر شواهد معتبر علمي

-          ارتقاء شاخص‌هاي سلامت .

-        اصلاح و تكميل نظام‌هاي پايش، نظارت و ارزيابي براي صيانت قانونمند از حقوق مردم و بيماران و اجراي صحيح سياست‌هاي كلي.

بیماران/جامعه تحت پوشش

بهبود كيفيت و ايمني خدمات وارائه مراقبت‌هاي جامع و يكپارچه سلامت با محوريت عدالت و تأكيد بر پاسخگويي، اطلاع رساني شفاف، اثربخشي، كارآيي و بهره‌وري از طريق:

-        ترويج تصميم‌گيري و اقدام مبتني بر تدوين استانداردها و راهنماها و نتایج شاخص های عملکردی با مشارکت گروهی

-         افزايش كيفيت و ايمني خدمات و مراقبت‌هاي سلامت با استقرار و ترويج نظام اعتبار بخشی و تعيين استانداردها.

-        ارتقا ارزیابی داخلی خدمات بالینی - تشخیصی

بیماران/همراهان/بیمه های طرف قرارداد

اصلاح نظام پرداخت مبتني بر كيفيت عملكرد، افزايش كارآيي، ايجاد درآمد عادلانه و ترغيب انگيزه‌هاي مثبت ارائه كنندگان خدمات

پرسنل بیمارستان/بیماران

  تأمين منابع مالي پايدار در بیمارستان با تأكيد بر:
-   شفاف سازي قانونمند درآمدها، هزينه‌ها و فعاليت‌ها در بیمارستان

-  جلب مشارکت سازمان های مردم نهاد و خیرین ، سازمان های مرتبط، سهامداران و....

بیماران/جامعه تحت پوشش/ پرسنل

 

سیاست کلی

ذینفع/ذینفعان

افزايش آگاهي، مسؤوليت پذيري، توانمندي و مشاركت ساختارمند و فعالانه فرد، خانواده و جامعه در تأمين، حفظ و ارتقاء سلامت.

بیماران/پرسنل بیمارستان/جامعه تحت پوشش

توجه ویژه به اقتصاد مقاومتی در بیمارستان

دانشگاه علوم پزشکی

همسویی با سیاست های طرح تحول نظام سلامت

بیماران/پرسنل/ جامعه تحت پوشش

نهادینه سازی فرهنگ سازمانی مبتنی بر ارزش های اسلامی و کرامت انسانی و ارج نهادن به سرمایه های انسانی و اجتماعی

پرسنل بیمارستان

حمایت از روحیه نوآوری و ابتکار و اشاعه فرهنگ و بهبود مستمر به منظور پویایی بیمارستان

پرسنل بیمارستان/بیماران

توسعه فضای فیزیکی- تجهیزاتی بیمارستان .

بیماران/همراهان بیمار- جامعه تحت پوشش- پرسنل بیمارستان

جذب و تربیت نیروی انسانی کارآمد، متعهدبه اخلاق اسلامی و دارای مهارت و شایستگی های متناسب با نیازهای بیمارستان

بیماران/همراهان بیمار- جامعه تحت پوشش

خصوصی سازی خدمات بیمارستان با درنظر گرفتن معیارهای کیفی و رعایت مقررات.

بیماران/همراهان بیمار- شرکت های طرف قرارداد

 

 

 

 

سایت مقام معظم رهبری
ریس جمهور
وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی
سامانه ارتباط مردم با دولت
دانشگاه صدوقی یزد
وبدا یزد
اخبار بیمارستان های استان
اتوماسیون اداری
فیش حقوق