اداری و پشتیبانی

امورمالی

درآمد

اموال

مدارک پزشکی

فن آوری و اطلاعات

فنی و ساختمان 

تجهیزات پزشکی 

داروخانه

تغذیه

بهداشت محیط

تدارکات

انتظامات

چارت سازمانی بیمارستان