آموزش سلامت آن بخش از مراقبتهاي بهداشتي است كه با تاثير عوامل رفتاري بر سلامت تكيه نموده و با مردمي آغاز می شود كه سالم بوده و علاقمند به توسعه معيار هاي سلامت فردي و اجتماعي هستند و به آنها در گسترش شيوه هاي زندگي موثر در حفظ و ارتقاي سلامت كمك مي كند.آموزش سلامت تركيبي از تجارب يادگيري تسهيل كننده ي اتخاذ داوطلبانه رفتار سالم است كه منجر به تامين ، حفظ وارتقاي سلامت شده و تركيبي از حمايتهاي آموزشي ، ساختاري، اقتصادي و محيطي براي تعالي رفتار سالم است

آموزش دهندگان سلامت، پيشگاماني هستند كه هميشه طالب درك جديدي از رفتار انساني راه هاي جديد كاربرد دانش خويش به منظور حل مشكلات فردي و اجتماعي مي باشند. تمام مراقبين سلامت ( و بيش از آن ، تمام فعالان توسعه پايدار ) ، آموزش دهنده سلامت هستند و اين افتخاري است كه توسعه و تقويت آن نيازمند برنامه ريزي دقيق براي توسعه آموزش سلامت متكي بر شواهد و مبتني بر جامعه مي باشد.

هدف آموزش بهداشت در مراقبت هاي بهداشتي اوليه عبارتست از « ترغيب مردم به اين كه بخواهند سالم باشند، بدانند چگونه سالم بمانند، براي حفظ سلامت فردي و جمعي اقدام نمايند و در موقع لزوم طلب كمك كنند »  آموزش بهداشت به منظور تحقق اين اهداف و توانا ساختن مردم در يادگیري و به كار بردن مهارتها براي ارتقاء سلامت نيازمند موارد زير مي باشد:

1- تشويق مردم به مشاركت در برنامه ريزي و اجراء مراقبتهاي بهداشتي اوليه
2- توجه  و درك صحيح از فرهنگ جوامع ، شيوه هاي زندگي ومهارتهاي زندگي آنها و پرهيز از پيش داوري و نقش آمرانه قبلي آموزش بهداشت
3- برقراري ارتباط خوب با مردم كه تبادل اطلاعات وافكار را به طور واضح و روشن ميسر می سازد
4- اتخاذ مناسب ترين تكنولوژي آموزشي در برنامه هاي ارتقاي سلامت كه مشاركت جامعه و 
اعتماد به نفس را در مردم ترويج دهد

آموزش به بيماران يكي از شاخص هاي كيفيت پذيرفته شده درماني است. تمام بيماران حق دارند در مورد حفظ و ارتقاء سطح سلامت و پيشگيري از بيماري ها آموزش هاي مناسب دريافت نمايند.

آموزش به بيماران فوايد و نتايج مثبت زيادي در بر دارد:

۱- كاهش هزينه هاي مراقبت هاي بهداشتي
۲- افزايش كيفيت مراقبت ها
۳- كمك به بيمار در به دست آوردن استقلال و خودكفايي بيشتر.

روند كار آموزش به بيمار در بخش هاي بستري:

1- كليه بيماران موقع پذیرش توسط متصدی پذیرش آموزش بدو ورود را دریافت می نمایند

2- كليه بيماران در بخش هاي بستري توسط كارشناسان پرستاري آموزش(بدو ورود، حین بستری، زمان ترخیص) داده مي شوند .

3- آموزش ها بر اساس شرايط بيمار و اولويت بندي نياز هاي آموزشي انجام مي شود .

4 موارد آموزش به بيمار در پرونده بيمار در برگه مخصوص ثبت آموزش به بيمار ثبت مي شود .و به بيمار پمفلت مربوط به موضوع داده مي شود .

5 ارزشيابي موارد آموزش به بيمار در بخش توسط سرپرستار همان بخش براي كليه بيماران انجام مي شود .قابل ذكر است در صورتيكه در ستون ارزشيابي غير مؤثر قيد گردد، نياز آموزشي دوباره بايد به بيمار آموزش داده شده و ارزشيابي صورت بگيرد .

۵- ارزشيابي سرپرستار در موردبيماران توسط سوپروايزر باليني و كارشناس آموزش به بيمار نيز به صورت رندوم انجام مي شود .

نحوه آماده سازي مطالب :

- مطالب از منابع معتبر پرستاري و آموزس به بيمار جستجو مي شود .

- مطالب آماده شده با توجه به استانداردهاي طراحي رسانه هاي آموزشي در قالب پمفلت يا كتابچه گنجانده شده و چندين بار از نظر محتوا آناليز مي شود .( مواردي مانند ميزان سواد گروه مخاطب موارد فرهنگي و... در طراحي اين پمفلت ها در نظر گرفته مي شود.)

- مطالب آماده شده توسط كميته آموزش به بيمار( متشكل از مترون-سوپروايزر باليني-سوپروايزر اموزشي- سرپرستاران بخشهاي بستري و كارشناس اموزش به بيمار) بررسي مي شود و بعد از رفع نقائص براي چاپ فرستاده مي شود.

دعوت به همكاري:

بدينوسيله از كليه اساتيد محترم علوم پزشكي سراسر كشور كه در ارتباطات روزمره يا در ساير تجربيات باليني و آموزشي خود در هر زمينه، نياز آموزشي خاصي را براي گروه بيماران احساس مي كنند دعوت مي شود متون مورد نظر خود را با قالب نوشتاري به شكل پرسش و پاسخ و در قسمت هاي كوتاه به آدرس پست الكترونيكي 93efallah93@gmail.com ارسال نمايند تا در صفحات همين بخش منتشر شود.

ضمنا از اساتيد محترمي كه مايل به همكاري با بخش پاسخگويي به پرسش هاي بيماران به صورت برخط مي باشند نيز دعوت مي شود آمادگي خود را به همان پست الكترونيكي اعلام فرمايند.

نام و نام خانوادگی :      سودابه طوسی خجسته

تحصیلات :       کارشناس پرستاری

سمت : مسئول آموزش همگانی و کارشناس آموزش

تلفن داخلی       1116

 

 

شرح وظایف:

1.        استقرار نظام آموزش سلامت به مددجو و خانواده های آنان در بیمارستان های تحت پوشش دانشگاه به منظور ارتقای دانش و آگاهی مددجو و خانواده وی در خصوص بیماری، تشخیص ، درمان ،  عوارض و نحوه مراقبت از خود در طول زمان بستری و زمان ترخیص.

 

2.        بررسی و اصلاح محتواها و رسانه آموزشی تهیه شده در مراکز .

 

3.         راه اندازی و به روز رسانی سایت آموزش به بیمار و روشهای نوین آموزشی نظیر مشاوره تلفنی و ....

 

4.        بررسی اثربخشی آموزشها و رضایتمندی بیماران و مراجعین به سایت از آموزشهای ارائه شده.

 

5.        آموزش سلامت به جمعیت تحت پوشش و جامعه نظیر آموزش عمومی احیاءو کمکهای اولیه به گروههای تعیین شده از سوی وزارت متبوع.

 

6.        هماهنگ نمودن فعالیت های پرستاری با سایر واحد های درون بخشی ، ملی ، منطقه ای و بین المللی به منظور دستیابی به اطلاعات جدید و فن آوری روز جهت ارائه مراقبت مطلوب به مددجویان.

 

7.        انجام سایر امور محوله در راستای اهداف و وظایف واحد فوق الذکر و ابلاغ مذکور طبق دستور مافوق

 

8.        تعیین اعضاء کمیته آموزش سلامت در بیمارستان

 

9.        آشنا کردن اعضاء کمیته آموزش سلامت و کارکنان بیمارستان با طرح آموزش سلامت به مددجو

 

10.      تعیین اهداف آموزشی ( کوتاه مدت ، میان مدت ، بلند مدت)

 

11.      تدوین برنامه های آموزشی مستمر جهت کارکنان در رابطه با مهارتهای آموزش سلامت به مددجویان

 

12.      بررسی نیاز های آموزشی مددجویان

 

13.      تهیه و تنظیم ابزار مناسب جهت ارزیابی عملکرد

 

14.      پایش و ارزشیابی مستمر خدمات آموزش سلامت در واحدهای ذیربط با استفاده از ابزار مناسب

 

15.      ارزشیابی عملکرد کارکنان در ارائه آموزش سلامت به مددجویان

 

16.      گزارش پیشرفت برنامه به کمیته مرکزی آموزش بیمارستان

 

17.      همکاری با کمیته مرکزی جهت ارزیابی کیفیت خدمات آموزش سلامت به مددجویان و شناسایی نقاط قوت و ضعف طرح مذکور

 

18.      ایجاد زمینه های تشویقی جهت مشارکت فعال پرسنل در فعالیتهای آموزشی و پژوهشی

 

19.      همکاری و هماهنگی با سرپرستاران و پرسنل مربوط و رابطین در جهت ارتقاء سطح آموزش سلامت به مددجو

 

20.      ارتقاء کیفیت برنامه های آموزش سلامت به مددجو

 

21.      پیشنهاد تهیه کتب ، مجلات ، جزوات و وسایل کمک آموزشی جهت ارتقاء سطح آگاهی مددجویان

 

22.     شرکت فعال در سمینارها ، کنگره ها جهت ارائه روش های اثربخش و موثر تر در ارائه خدمات آموزش سلامت

 

23.      ارائه تازه ها و نتایج تحقیقات جدید ( به شکل کنفرانس ، پمفلت ، جزوه و ... )

 

24.      همکاری و مشارکت در انجام طرحها ی پژوهشی

 

25.      همکاری و هماهنگی با واحد مددکاری آموزش و پژوهشی بیمارستان با توجه به انتظارات فوق الذکر

 

سایت مقام معظم رهبری
ریس جمهور
وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی
سامانه ارتباط مردم با دولت
دانشگاه صدوقی یزد
وبدا یزد
اخبار بیمارستان های استان
اتوماسیون اداری
فیش حقوق